Khác biệt giữa các bản “Huyết cầu kế”

n
<math style="width:95%">\mbox{nồng độ tế bào trong hỗn hợp gốc} = \left (\frac{\mbox{số tế bào đếm được}}{(\mbox{tỷ lệ buồng đếm})(\mbox{thể tích các hình vuông được đếm})} \right ) \left (\frac{\mbox{thể tích mẫu pha loãng}}{\mbox{thể tích hỗn hợp gốc trong mẫu}} \right )</math> <ref>{{cite web|url=http://celeromics.com/en/resources/docs/Articles/Cell-counting-Neubauer-chamber.php|title=Basic Hemocytometer usage}}</ref>
 
<math style="width:95%">\mbox{cellstế bào/mL} = \left (\frac{{(\mbox{số tế bào đếm được})(\mbox{hệ số pha loãng})}}{(\mbox{số lượng ô vuông lớn được đếm})(\mbox{thể tích của một ô vuông lớn})} \right ) \times 10000</math>
 
==Chú thích==