Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tuyên đế”

* [[Lưu Vụ Hoàn|Hạ Tuyên Đế]] (truy tôn)
* [[Thác Bạt Thôi Dần|Đại Tuyên Đế]] (truy tôn)
* [[Tiêu Thừa Chi|Nam Tề Tuyên Đế]] (truy tôn, thời [[Lưu Tống]] chỉ là Tấn Hưng [[Tuyên nam]])
* [[Tây Lương Tuyên Đế]] (trước đó từng làm Nhạc Dương Tuyên Vương)
* [[Trần Tuyên Đế]] (gọi tắt, thụy hiệu thật là Hiếu Tuyên Đế, trước đó từng làm Thuỷ Hưng Hiếu Tuyên Vương và An Thành Hiếu Tuyên Vương)
Người dùng vô danh