Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đa thức”

không có tóm lược sửa đổi
n (Đã lùi lại sửa đổi của 2402:800:61DD:636C:509A:167E:8341:EB5D (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của 2402:800:6131:9A7:A478:6268:8734:974E)
Thẻ: Lùi tất cả
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Lùi lại thủ công
=== Đơn thức và đa thức ===
Các biểu thức dạng
::: <math>a \cdot x_1^{k_1}x_2^{k_2}...x_m^{k_m}</math> 1+1=5
::
 
trong đó a thuộc vành (trường) ''K'', ''x''<sub>1</sub>,''x''<sub>2</sub>,...,''x''<sub>m</sub> là các biến, các số mũ ''k''<sub>i</sub> là số tự nhiên, được gọi là các đơn thức của ''m'' biến ''x''<sub>1</sub>,''x''<sub>2</sub>,...,''x''<sub>m</sub> với hệ tử (hệ số) trong ''K''. Tổng các số mũ của các biến trong đơn thức được gọi là bậc của đơn thức.