Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hiếu vương”

# Bắc Tống Ký Xung Hiếu Vương [[Triệu Giản]] (truy tặng)
# Nam Tống Giản Mục Hiếu Vương (hay Bộc Mục Hiếu Vương) [[Triệu Trọng Tằng]]
# [[Cao Ly Đức Tông|Cao Ly Tuyên Hiếu Vương]] (có khi lại gọi là Kính Khang Vương, đều gọi tắt theo thụy hiệu dài Tuyên Hiếu Kính Khang Đại Vương)
# Minh triều Lỗ Hiếu Vương [[Chu Dĩ Phái]] (có thụy hiệu khác là [[An Vương]])
# [[Triều Tiên Định Tông|Triều Tiên Thuận Hiếu Vương]]
Người dùng vô danh