Khác biệt giữa các bản “Tuyên công”

* Đông Chu [[Tề Tuyên công]]
* [[Lý Bảo|Đôn Hoàng Tuyên công]] (nhân vật lịch sử thời [[Ngũ Hồ thập lục quốc]], tôn thất nhà [[Tây Lương]])
* Bắc Ngụy [[Thác Bạt Trung|Thành Dương Tuyên công]]
* [[Bắc Ngụy]] [[Nguyên Dao|Nhiêu Dương Tuyên công]]
* [[Lục Trập]], [[Tể tướng]] và [[Binh bộ thượng thư]] thời [[Đường Đức Tông]] cũng được người đời xưng tụng là '''Tuyên Công'''.
Người dùng vô danh