Khác biệt giữa các bản “Nhà Lương”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{| class="wikitable" width="100%"
|- bgcolor="#CCCCCC"
! [[Miếu hiệu]]-[[Thụy hiệu]]!! Họ, tên!! Trị vì!! [[Niên hiệu]] và khoảng thời gian dùng
|-
|Cao Tổ [[Lương Vũ Đế|Vũ Hoàng đế]] (高祖帝)
|Tiêu Diễn (蕭衍)
|502-549<ref>Cháu Lương Vũ đế là Lâm Hạ Vương [[Tiêu Chính Đức]], đã tham gia loạn [[Hầu Cảnh]], được Hầu Cảnh lập làm Hoàng đế năm 548, nhưng sau chiến thắng của ông này trước Vũ Đế năm 549 đã bị Hầu Cảnh phế truất và giết chết, và thông thường không được coi là Hoàng đế thật sự.</ref>
|Thiên Giám (天監) 502-519<br />Phổ Thông (普通) 520-527<br />Đại Thông (大通) 527-529<br />Trung Đại Thông (中大通) 529-534<br />Đại Đồng (大同) 535-546<br />Trung Đại Đồng (中大同) 546-547<br />Thái Thanh (太清) 547-549
|-
|Thái Tông [[Lương Giản Văn Đế|Giản Văn Hoàng đế]] (太宗簡文帝)
|Tiêu Cương (蕭綱)
|549-551
|Thiên Chính (天正) 551-552
|-
|Thế Tổ [[Lương Nguyên Đế|Hiếu Nguyên Hoàng đế]] (世祖孝帝)
|Tiêu Dịch (蕭繹)
|552-555<ref>Em trai Nguyên Đế là Vũ Lăng Vương [[Tiêu Kỷ]] cũng tự xưng đế năm 552 nhưng bị Nguyên Đế đánh bại và giết năm 553, và thông thường không được coi là Hoàng đế thật sự.</ref>
|Thừa Thánh (承聖) 552-555
|-
|Mẫn Hoàng đế (閔皇帝)
|Trinh Dương Hầu (貞陽侯)
|[[Tiêu Uyên Minh]] (蕭淵明)
|555
|Thiên Thành (天成) 555
|-
|[[Lương Kính Đế|Kính Hoàng đế]] (帝)
|Tiêu Phương Trí (蕭方智)
|555-557<ref>Năm 558, một năm sau khi Kính Đế nhường ngôi cho Trần Bá Tiên (và bị Bá Tiên giết chết), cháu ông là Vĩnh Gia Vương [[Tiêu Trang]], với sự ủng hộ của [[Bắc Tề]], đã được tướng [[Vương Lâm]] lập làm Hoàng đế. Năm 560, Vương Lâm bị quân Trần đánh bại, cả ông lẫn Tiêu Trang buộc phải chạy sang Bắc Tề. Điều gây tranh cãi là Tiêu Trang có nên được công nhận như là Hoàng đế nhà Lương hay không.</ref>