Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tập tin:Mandelbrot 5 Mảng Rong Biển.png”

Mandelbrot 5 mảng rong biển. Ảnh kết xuất từ chương trình của tôi tên Manjira (マンジラ) 2.4. Tọa độ: ( 0.21244842973076016879; 0.69108239278479299816) Kích thước: 9.917965552924E-06 Lập vòng tối đa: 6000 Tập Màu: Đại Dương Chu Trình Màu: 400 Mũ: 0.5 Dịch Màu: 370
(Mandelbrot 5 mảng rong biển. Ảnh kết xuất từ chương trình của tôi tên Manjira (マンジラ) 2.4. Tọa độ: ( 0.21244842973076016879; 0.69108239278479299816) Kích thước: 9.917965552924E-06 Lập vòng tối đa: 6000 Tập Màu: Đại Dương Chu Trình Màu: 400 Mũ: 0.5 Dịch Màu: 370)
(Không có sự khác biệt)