Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trung Vũ vương”

# Bắc Tề Lan Lăng Trung Vũ Vương [[Cao Trường Cung]] (thường gọi tắt là [[Vũ vương]])
# [[Bắc Tề]] Bình Nguyên Trung Vũ Vương [[Đoàn Thiều]] (thời [[Đông Ngụy]] gọi là Hạ Lạc Trung Vũ Nam hoặc Chân Định Trung Vũ Nam, có giai đoạn làm Cô Tang Trung Vũ Hầu, sau đó tiến phong Trường Lạc Trung Vũ Công và Ninh Vũ Trung Vũ Công rồi Quảng Bình Trung Vũ Công, ngoài ra còn biệt phong Nhạc Lăng Trung Vũ Công)
# Bắc Tề Hàm Dương Trung Vũ quận vương [[Hộc Luật Kim]] (trước đó từng làm Thạch Thành Trung Vũ Công)
# Bắc Tề Vĩnh Xương Trung Vũ Vương [[Cao Ngao Tào]] (truy tặng)
# Bắc Tề Ba Lăng Trung Vũ quận vương [[Vương Lâm]] (trước đó gọi là Cối Kê Trung Vũ quận công, khi còn ở [[nhà Lương]] từng giữ các tước hiệu Kiến Ninh huyện hầu và An Thành quận công)
Người dùng vô danh