Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trung Vũ hầu”

* Lương triều Kiến Ninh Trung Vũ Hầu [[Vương Lâm]] (sau được tiến phong làm An Thành Trung Vũ quận công, thời Bắc Tề ban đầu cải phong làm Cối Kê Trung Vũ quận công, sau đó được tiến phong làm Ba Lăng Trung Vũ quận vương)
*[[Đông Ngụy]] Cô Tang Trung Vũ Hầu [[Đoàn Thiều]] (trước sau lần lượt nắm giữ các tước hiệu: Hạ Lạc Trung Vũ Nam, Chân Định Trung Vũ Nam, Trường Lạc Trung Vũ Công, Quảng Bình Trung Vũ Công, Ninh Vũ Trung Vũ Công, Nhạc Lăng Trung Vũ Công và Bình Nguyên Trung Vũ Vương)
*Đông Ngụy An Thành Trung Vũ Hầu [[Hộc Luật Kim]] (thời Bắc Ngụy chỉ là Phu Thành Trung Vũ Nam, sau lập công to được nhà Đông Ngụy tiến phong làm Thạch Thành Trung Vũ Công, đến thời Bắc Tề lại được nâng cấp thành Trung Vũ Vương)
*Minh triều Dương Vũ Trung Vũ Hầu [[Tiết Lục]] (sau được truy tặng làm Ngân Trung Vũ Công)
*Minh triều Quảng Ninh Trung Vũ Hầu [[Lưu Vinh]] (truy tặng, thực tế chỉ là Quảng Ninh Trung Vũ Bá)
Người dùng vô danh