Khác biệt giữa các bản “Bình phương”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017 Lùi lại thủ công
d) Số lượng các ước của một số chính phương là một số lẻ.
 
e) N là số chính phương thì N chia hết cho một [[số nguyên tố]] khi chỉ khi N chia hết cho bình phương của số nguyên tố đó (trừ trường hợp N=0; N=1).
 
f) Tích của nhiều số chính phương là một số chính phương.