Khác biệt giữa các bản “Cao Ly Trung Huệ Vương”

n
Đói ăn - khát uống - có bệnh chữa - sai sửa đã đổi Trung Huệ Vương thành Cao Ly Trung Huệ Vương qua đổi hướng: Đã tìm thấy nhân vật thứ 2 có thụy hiệu Trung Huệ Vương do đó đưa trang đó thành trang định hướng
n (dọn dẹp, replaced: {{chú thích trong bài}} → {{chú thích trong bài}})
n (Đói ăn - khát uống - có bệnh chữa - sai sửa đã đổi Trung Huệ Vương thành Cao Ly Trung Huệ Vương qua đổi hướng: Đã tìm thấy nhân vật thứ 2 có thụy hiệu Trung Huệ Vương do đó đưa trang đó thành trang định hướng)