Khác biệt giữa các bản “Bình phương”

[[Image:Five Squared.svg|thumb|right|168px<!-- at 160px and 200px lines render with unequal widths
-->|{{math|5&sdot;5}}, hay {{math|5<sup>2</sup>}} (5 mũ 2, 5 bình phương). Mỗi khối đại diện cho một đơn vị, {{math|1&sdot;1}}, và toàn bộ hình vuông đại diện cho diện tích hình vuông đó, hay là {{math|5&sdot;5}}.]]
'''Bình phương''' là phép toán áp dụng cho mọi [[số thực]] hoặc [[số phức]]. Bình phương của một số là [[tích]] của số đó với chính bản thân nó.<ref name=":0">Phan Đức Chính (2011), tr. 27</ref> Một cách tổng quát, bình phương chính là [[lũy thừa]] bậc 2 của một số,<ref name=":0" /> và [[phép toán]] ngược với nó là phép [[khai căn]] bậc 2.
 
== Tính chất ==
{{Tham khảo}}
 
== Thư mục ==
 
* [[Phan Đức Chính]], Tôn Thân, Vũ Hữu Bình, Phạm Gia Đức, Trần Luận, 2011, ''Toán 6 (tập một) (tái bản lần thứ chín)'' , [[Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam|Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam]].
{{Toán học}}
{{sơ khai toán học}}