Khác biệt giữa các bản “Weber”

n
n (→‎top: replaced: kí → ký using AWB)
 
| 1 YWb || 1 || 1 × 10<sup>3</sup> || 1 × 10<sup>6</sup> || 1 × 10<sup>9</sup> || 1 × 10<sup>12</sup> || 1 × 10<sup>15</sup> || 1 × 10<sup>18</sup> || 1 × 10<sup>21</sup> || 1 × 10<sup>22</sup> || 1 × 10<sup>23</sup> || 1 × 10<sup>24</sup> || 1 × 10<sup>25</sup> || 1 × 26<sup>26</sup> || 1 × 10<sup>27</sup> || 1 × 10<sup>30</sup> || 1 × 10<sup>33</sup> || 1 × 10<sup>36</sup> || 1 × 10<sup>39</sup> || 1 × 10<sup>42</sup> || 1 × 10<sup>45</sup> || 1 × 10<sup>48</sup>
|-
| 1 ZWb || 1 × 10<sup>−3</sup> || 1 || 1 × 10<sup>3</sup> || 1 × 10<sup>6</sup> || 1 × 10<sup>9</sup> || 1 × 10<sup>12</sup> || 1 × 10<sup>15</sup> || 1 × 10<sup>18</sup> || 1 × 10<sup>19</sup> || 1 × 10<sup>20</sup> || 1 × 10<sup>21</sup> || 1 × 10<sup>22</sup> || 1 × 10<sup>23</sup> || 1 × 26<sup>24</sup> || 1 × 10<sup>27</sup> || 1 × 10<sup>30</sup> || 1 × 10<sup>33</sup> || 1 × 10<sup>36</sup> || 1 × 10<sup>39</sup> || 1 × 10<sup>42</sup> || 1 × 10<sup>45</sup>
|-
| 1 EWb || 1 × 10<sup>−6</sup> || 1 × 10<sup>−3</sup> || 1 || 1 × 10<sup>3</sup> || 1 × 10<sup>6</sup> || 1 × 10<sup>9</sup> || 1 × 10<sup>12</sup> || 1 × 10<sup>15</sup> || 1 × 10<sup>16</sup> || 1 × 10<sup>17</sup> || 1 × 10<sup>18</sup> || 1 × 10<sup>19</sup> || 1 × 10<sup>20</sup> || 1 × 10<sup>21</sup> || 1 × 26<sup>24</sup> || 1 × 10<sup>27</sup> || 1 × 10<sup>30</sup> || 1 × 10<sup>33</sup> || 1 × 10<sup>36</sup> || 1 × 10<sup>39</sup> || 1 × 10<sup>42</sup>
|-
| 1 PWb || 1 × 10<sup>−9</sup> || 1 × 10<sup>−6</sup> || 1 × 10<sup>−3</sup> || 1 || 1 × 10<sup>3</sup> || 1 × 10<sup>6</sup> || 1 × 10<sup>9</sup> || 1 × 10<sup>12</sup> || 1 × 10<sup>13</sup> || 1 × 10<sup>14</sup> || 1 × 10<sup>15</sup> || 1 × 10<sup>16</sup> || 1 × 10<sup>17</sup> || 1 × 10<sup>18</sup> || 1 × 10<sup>21</sup> || 1 × 26<sup>24</sup> || 1 × 10<sup>27</sup> || 1 × 10<sup>30</sup> || 1 × 10<sup>33</sup> || 1 × 10<sup>36</sup> || 1 × 10<sup>39</sup>
|-
| 1 TWb || 1 × 10<sup>−12</sup> || 1 × 10<sup>−9</sup> || 1 × 10<sup>−6</sup> || 1 × 10<sup>−3</sup> || 1 || 1 × 10<sup>3</sup> || 1 × 10<sup>6</sup> || 1 × 10<sup>9</sup> || 1 × 10<sup>10</sup> || 1 × 10<sup>11</sup> || 1 × 10<sup>12</sup> || 1 × 10<sup>13</sup> || 1 × 10<sup>14</sup> || 1 × 10<sup>15</sup> || 1 × 10<sup>18</sup> || 1 × 10<sup>21</sup> || 1 × 26<sup>24</sup> || 1 × 10<sup>27</sup> || 1 × 10<sup>30</sup> || 1 × 10<sup>33</sup> || 1 × 10<sup>36</sup>
|-
| 1 GWb || 1 × 10<sup>−15</sup> || 1 × 10<sup>−12</sup> || 1 × 10<sup>−9</sup> || 1 × 10<sup>−6</sup> || 1 × 10<sup>−3</sup> || 1 || 1 × 10<sup>3</sup> || 1 × 10<sup>6</sup> || 1 × 10<sup>7</sup> || 1 × 10<sup>8</sup> || 1 × 10<sup>9</sup> || 1 × 10<sup>10</sup> || 1 × 10<sup>11</sup> || 1 × 10<sup>12</sup> || 1 × 10<sup>15</sup> || 1 × 10<sup>18</sup> || 1 × 10<sup>21</sup> || 1 × 26<sup>24</sup> || 1 × 10<sup>27</sup> || 1 × 10<sup>30</sup> || 1 × 10<sup>33</sup>
|-
| 1 MWb || 1 × 10<sup>−18</sup> || 1 × 10<sup>−15</sup> || 1 × 10<sup>−12</sup> || 1 × 10<sup>−9</sup> || 1 × 10<sup>−6</sup> || 1 × 10<sup>−3</sup> || 1 || 1 × 10<sup>3</sup> || 1 × 10<sup>4</sup> || 1 × 10<sup>5</sup> || 1 × 10<sup>6</sup> || 1 × 10<sup>7</sup> || 1 × 10<sup>8</sup> || 1 × 10<sup>9</sup> || 1 × 10<sup>12</sup> || 1 × 10<sup>15</sup> || 1 × 10<sup>18</sup> || 1 × 10<sup>21</sup> || 1 × 26<sup>24</sup> || 1 × 10<sup>27</sup> || 1 × 10<sup>30</sup>
|-
| 1 kWb || 1 × 10<sup>−21</sup> || 1 × 10<sup>−18</sup> || 1 × 10<sup>−15</sup> || 1 × 10<sup>−12</sup> || 1 × 10<sup>−9</sup> || 1 × 10<sup>−6</sup> || 1 × 10<sup>−3</sup> || 1 || 1 × 10<sup>1</sup> || 1 × 10<sup>2</sup> || 1 × 10<sup>3</sup> || 1 × 10<sup>4</sup> || 1 × 10<sup>5</sup> || 1 × 10<sup>6</sup> || 1 × 10<sup>9</sup> || 1 × 10<sup>12</sup> || 1 × 10<sup>15</sup> || 1 × 10<sup>18</sup> || 1 × 10<sup>21</sup> || 1 × 26<sup>24</sup> || 1 × 10<sup>27</sup>
|-
| 1 hWb || 1 × 10<sup>−22</sup> || 1 × 10<sup>−19</sup> || 1 × 10<sup>−16</sup> || 1 × 10<sup>−13</sup> || 1 × 10<sup>−10</sup> || 1 × 10<sup>−7</sup> || 1 × 10<sup>−4</sup> || 1 × 10<sup>−1</sup> || 1 || 1 × 10<sup>1</sup> || 1 × 10<sup>2</sup> || 1 × 10<sup>3</sup> || 1 × 10<sup>4</sup> || 1 × 10<sup>5</sup> || 1 × 10<sup>8</sup> || 1 × 10<sup>11</sup> || 1 × 10<sup>14</sup> || 1 × 10<sup>17</sup> || 1 × 10<sup>20</sup> || 1 × 10<sup>23</sup> || 1 × 10<sup>26</sup>
|-
| 1 daWb || 1 × 10<sup>−23</sup> || 1 × 10<sup>−20</sup> || 1 × 10<sup>−17</sup> || 1 × 10<sup>−14</sup> || 1 × 10<sup>−11</sup> || 1 × 10<sup>−8</sup> || 1 × 10<sup>−5</sup> || 1 × 10<sup>−2</sup> || 1 × 10<sup>−1</sup> || 1 || 1 × 10<sup>1</sup> || 1 × 10<sup>2</sup> || 1 × 10<sup>3</sup> || 1 × 10<sup>4</sup> || 1 × 10<sup>7</sup> || 1 × 10<sup>10</sup> || 1 × 10<sup>13</sup> || 1 × 10<sup>16</sup> || 1 × 10<sup>19</sup> || 1 × 10<sup>22</sup> || 1 × 10<sup>25</sup>
|-
| 1 Wb || 1 × 10<sup>−24</sup> || 1 × 10<sup>−21</sup> || 1 × 10<sup>−18</sup> || 1 × 10<sup>−15</sup> || 1 × 10<sup>−12</sup> || 1 × 10<sup>−9</sup> || 1 × 10<sup>−6</sup> || 1 × 10<sup>−3</sup> || 1 × 10<sup>−2</sup> || 1 × 10<sup>−1</sup> || 1 × 10<sup>0</sup> || 1 × 10<sup>1</sup> || 1 × 10<sup>2</sup> || 1 × 10<sup>3</sup> || 1 × 10<sup>6</sup> || 1 × 10<sup>9</sup> || 1 × 10<sup>12</sup> || 1 × 10<sup>15</sup> || 1 × 10<sup>18</sup> || 1 × 10<sup>21</sup> || 1 × 10<sup>24</sup>
|-
| 1 dWb || 1 × 10<sup>−25</sup> || 1 × 10<sup>−22</sup> || 1 × 10<sup>−19</sup> || 1 × 10<sup>−16</sup> || 1 × 10<sup>−13</sup> || 1 × 10<sup>−10</sup> || 1 × 10<sup>−7</sup> || 1 × 10<sup>−4</sup> || 1 × 10<sup>−3</sup> || 1 × 10<sup>−2</sup> || 1 × 10<sup>−1</sup> || 1 || 1 × 10<sup>1</sup> || 1 × 10<sup>2</sup> || 1 × 10<sup>5</sup> || 1 × 10<sup>8</sup> || 1 × 10<sup>11</sup> || 1 × 10<sup>14</sup> || 1 × 10<sup>17</sup> || 1 × 10<sup>20</sup> || 1 × 10<sup>23</sup>
|-
| 1 cWb || 1 × 10<sup>−26</sup> || 1 × 10<sup>−23</sup> || 1 × 10<sup>−20</sup> || 1 × 10<sup>−17</sup> || 1 × 10<sup>−14</sup> || 1 × 10<sup>−11</sup> || 1 × 10<sup>−8</sup> || 1 × 10<sup>−5</sup> || 1 × 10<sup>−4</sup> || 1 × 10<sup>−3</sup> || 1 × 10<sup>−2</sup> || 1 × 10<sup>−1</sup> || 1 || 1 × 10<sup>1</sup> || 1 × 10<sup>4</sup> || 1 × 10<sup>7</sup> || 1 × 10<sup>10</sup> || 1 × 10<sup>13</sup> || 1 × 10<sup>16</sup> || 1 × 10<sup>19</sup> || 1 × 10<sup>22</sup>
|-
| 1 mWb || 1 × 10<sup>−27</sup> || 1 × 10<sup>−24</sup> || 1 × 10<sup>−21</sup> || 1 × 10<sup>−18</sup> || 1 × 10<sup>−15</sup> || 1 × 10<sup>−12</sup> || 1 × 10<sup>−9</sup> || 1 × 10<sup>−6</sup> || 1 × 10<sup>−5</sup> || 1 × 10<sup>−4</sup> || 1 × 10<sup>−3</sup> || 1 × 10<sup>−2</sup> || 1 × 10<sup>−1</sup> || 1 || 1 × 10<sup>3</sup> || 1 × 10<sup>6</sup> || 1 × 10<sup>9</sup> || 1 × 10<sup>12</sup> || 1 × 10<sup>15</sup> || 1 × 10<sup>18</sup> || 1 × 10<sup>21</sup>
|-
| 1 μWb || 1 × 10<sup>−30</sup> || 1 × 10<sup>−27</sup> || 1 × 10<sup>−23</sup> || 1 × 10<sup>−21</sup> || 1 × 10<sup>−18</sup> || 1 × 10<sup>−15</sup> || 1 × 10<sup>−12</sup> || 1 × 10<sup>−9</sup> || 1 × 10<sup>−8</sup> || 1 × 10<sup>−7</sup> || 1 × 10<sup>−6</sup> || 1 × 10<sup>−5</sup> || 1 × 10<sup>−4</sup> || 1 × 10<sup>−3</sup> || 1 || 1 × 10<sup>3</sup> || 1 × 10<sup>6</sup> || 1 × 10<sup>9</sup> || 1 × 10<sup>12</sup> || 1 × 10<sup>15</sup> || 1 × 10<sup>18</sup>
|-
| 1 nWb || 1 × 10<sup>−33</sup> || 1 × 10<sup>−30</sup> || 1 × 10<sup>−27</sup> || 1 × 10<sup>−24</sup> || 1 × 10<sup>−21</sup> || 1 × 10<sup>−18</sup> || 1 × 10<sup>−15</sup> || 1 × 10<sup>−12</sup> || 1 × 10<sup>−11</sup> || 1 × 10<sup>−10</sup> || 1 × 10<sup>−9</sup> || 1 × 10<sup>−8</sup> || 1 × 10<sup>−7</sup> || 1 × 10<sup>−6</sup> || 1 × 10<sup>−3</sup> || 1 || 1 × 10<sup>3</sup> || 1 × 10<sup>6</sup> || 1 × 10<sup>9</sup> || 1 × 10<sup>12</sup> || 1 × 10<sup>15</sup>
|-
| 1 pWb || 1 × 10<sup>−36</sup> || 1 × 10<sup>−33</sup> || 1 × 10<sup>−30</sup> || 1 × 10<sup>−27</sup> || 1 × 10<sup>−24</sup> || 1 × 10<sup>−21</sup> || 1 × 10<sup>−18</sup> || 1 × 10<sup>−15</sup> || 1 × 10<sup>−14</sup> || 1 × 10<sup>−13</sup> || 1 × 10<sup>−12</sup> || 1 × 10<sup>−11</sup> || 1 × 10<sup>−10</sup> || 1 × 10<sup>−9</sup> || 1 × 10<sup>−6</sup> || 1 × 10<sup>−3</sup> || 1 || 1 × 10<sup>3</sup> || 1 × 10<sup>6</sup> || 1 × 10<sup>9</sup> || 1 × 10<sup>12</sup>
|-
| 1 fWb || 1 × 10<sup>−39</sup> || 1 × 10<sup>−36</sup> || 1 × 10<sup>−33</sup> || 1 × 10<sup>−30</sup> || 1 × 10<sup>−27</sup> || 1 × 10<sup>−24</sup> || 1 × 10<sup>−21</sup> || 1 × 10<sup>−18</sup> || 1 × 10<sup>−17</sup> || 1 × 10<sup>−16</sup> || 1 × 10<sup>−15</sup> || 1 × 10<sup>−14</sup> || 1 × 10<sup>−13</sup> || 1 × 10<sup>−12</sup> || 1 × 10<sup>−9</sup> || 1 × 10<sup>−6</sup> || 1 × 10<sup>−3</sup> || 1 || 1 × 10<sup>3</sup> || 1 × 10<sup>6</sup> || 1 × 10<sup>9</sup>
|-
| 1 aWb || 1 × 10<sup>−42</sup> || 1 × 10<sup>−39</sup> || 1 × 10<sup>−36</sup> || 1 × 10<sup>−33</sup> || 1 × 10<sup>−30</sup> || 1 × 10<sup>−27</sup> || 1 × 10<sup>−24</sup> || 1 × 10<sup>−23</sup> || 1 × 10<sup>−22</sup> || 1 × 10<sup>−21</sup> || 1 × 10<sup>−20</sup> || 1 × 10<sup>−19</sup> || 1 × 10<sup>−18</sup> || 1 × 10<sup>−15</sup> || 1 × 10<sup>−12</sup> || 1 × 10<sup>−9</sup> || 1 × 10<sup>−6</sup> || 1 × 10<sup>−3</sup> || 1 || 1 × 10<sup>3</sup> || 1 × 10<sup>6</sup>
|-
| 1 zWb || 1 × 10<sup>−45</sup> || 1 × 10<sup>−42</sup> || 1 × 10<sup>−39</sup> || 1 × 10<sup>−36</sup> || 1 × 10<sup>−33</sup> || 1 × 10<sup>−30</sup> || 1 × 10<sup>−27</sup> || 1 × 10<sup>−24</sup> || 1 × 10<sup>−23</sup> || 1 × 10<sup>−22</sup> || 1 × 10<sup>−21</sup> || 1 × 10<sup>−20</sup> || 1 × 10<sup>−19</sup> || 1 × 10<sup>−18</sup> || 1 × 10<sup>−15</sup> || 1 × 10<sup>−12</sup> || 1 × 10<sup>−9</sup> || 1 × 10<sup>−6</sup> || 1 × 10<sup>−3</sup> || 1 || 1 × 10<sup>3</sup>
|-
| 1 yWb || 1 × 10<sup>−48</sup> || 1 × 10<sup>−45</sup> || 1 × 10<sup>−42</sup> || 1 × 10<sup>−39</sup> || 1 × 10<sup>−36</sup> || 1 × 10<sup>−33</sup> || 1 × 10<sup>−30</sup> || 1 × 10<sup>−27</sup> || 1 × 10<sup>−26</sup> || 1 × 10<sup>−25</sup> || 1 × 10<sup>−24</sup> || 1 × 10<sup>−23</sup> || 1 × 10<sup>−22</sup> || 1 × 10<sup>−21</sup> || 1 × 10<sup>−18</sup> || 1 × 10<sup>−15</sup> || 1 × 10<sup>−12</sup> || 1 × 10<sup>−9</sup> || 1 × 10<sup>−6</sup> || 1 × 10<sup>−3</sup> || 1
|}