Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Veniliornis maculifrons”