Khác biệt giữa các bản “Danh sách nguyên soái và đại tướng Liên Xô”

không có tóm lược sửa đổi
{| style="margin-bottom: 10px;" class="wikitable" cellspacing="1"
! width=5%|STT
! width=1518%|Tên họ
! width=10%|Hình ảnh
! width=1110%|Thời điểm thụ phong
! width=30%|Chức vụ khi thụ phong
! width=3027%|Ghi chú
|-
| <center>1
{| style="margin-bottom: 10px;" class="wikitable" cellspacing="1"
! width=5%|STT
! width=1518%|Tên họ
! width=10%|Hình ảnh
! width=1110%|Thời điểm thụ phong
! width=30%|Chức vụ khi thụ phong
! width=3027%|Ghi chú
|-
| <center>1
{| style="margin-bottom: 10px;" class="wikitable" cellspacing="1"
! width=5%|STT
! width=1518%|Tên họ
! width=10%|Hình ảnh
! width=1110%|Thời điểm thụ phong
! width=30%|Chức vụ khi thụ phong
! width=3027%|Ghi chú
|-
| <center>1
{| style="margin-bottom: 10px;" class="wikitable" cellspacing="1"
! width=5%|STT
! width=1518%|Tên họ
! width=10%|Hình ảnh
! width=1110%|Thời điểm thụ phong
! width=30%|Chức vụ khi thụ phong
! width=3027%|Ghi chú
|-
| <center>1
{| style="margin-bottom: 10px;" class="wikitable" cellspacing="1"
! width=5%|STT
! width=1518%|Tên họ
! width=10%|Hình ảnh
! width=1110%|Thời điểm thụ phong
! width=30%|Chức vụ khi thụ phong
! width=3027%|Ghi chú
|-
| style="color:blue" bgcolor="#aacc99" colspan = "7"|<center>'''Chánh nguyên soái pháo binh'''<br>''Главные маршалы артиллерии''
{| style="margin-bottom: 10px;" class="wikitable" cellspacing="1"
! width=5%|STT
! width=1518%|Tên họ
! width=10%|Hình ảnh
! width=1110%|Thời điểm thụ phong
! width=30%|Chức vụ khi thụ phong
! width=3027%|Ghi chú
|-
| style="color:blue" bgcolor="#aacc99" colspan = "7"|<center>'''Nguyên soái pháo binh'''<br>''Маршалы артиллерии''
{| style="margin-bottom: 10px;" class="wikitable" cellspacing="1"
! width=5%|STT
! width=1518%|Tên họ
! width=10%|Hình ảnh
! width=1110%|Thời điểm thụ phong
! width=30%|Chức vụ khi thụ phong
! width=3027%|Ghi chú
|-
| <center>1
{| style="margin-bottom: 10px;" class="wikitable" cellspacing="1"
! width=5%|STT
! width=1518%|Tên họ
! width=10%|Hình ảnh
! width=1110%|Thời điểm thụ phong
! width=30%|Chức vụ khi thụ phong
! width=3027%|Ghi chú
|-
| <center>1
{| style="margin-bottom: 10px;" class="wikitable" cellspacing="1"
! width=5%|STT
! width=1518%|Tên họ
! width=10%|Hình ảnh
! width=1110%|Thời điểm thụ phong
! width=30%|Chức vụ khi thụ phong
! width=3027%|Ghi chú
|-
| <center>1
{| style="margin-bottom: 10px;" class="wikitable" cellspacing="1"
! width=5%|STT
! width=1518%|Tên họ
! width=10%|Hình ảnh
! width=1110%|Thời điểm thụ phong
! width=30%|Chức vụ khi thụ phong
! width=3027%|Ghi chú
|-
| <center>1
{| style="margin-bottom: 10px;" class="wikitable" cellspacing="1"
! width=5%|STT
! width=1518%|Tên họ
! width=10%|Hình ảnh
! width=1110%|Thời điểm thụ phong
! width=30%|Chức vụ khi thụ phong
! width=3027%|Ghi chú
|-
| <center>1
223.261

lần sửa đổi