Khác biệt giữa các bản “Kính Cẩn Thân vương”

n
== Phả hệ Kính Cẩn Thân vương ==
<center>
{{chartFamilytree/start}}
{{chartFamilytree| | | | nik | | | |nik='''Kính Cẩn Trang Thân vương'''<br>[[Ni Kham]]<br>1610 - '''1649 - 1653'''}}
{{chartFamilytree| |,|-|-|^|-|-|.| |}}
{{chartFamilytree| ntc | | | | lab |ntc='''Kính Cẩn Điệu Thân vương'''<br>[[Ni Tư Cáp]] (尼思哈)<br>1651 - '''1653 - 1660'''|lab=Dĩ cách Kính Cẩn Thân vương<br>[[Lan Bố]] (兰布)<br>1642 - '''1668 - 1669''' - 1679}}
{{chartFamilytree| | | | | | | |!| |}}
{{chartFamilytree| | | | | | | las |las=Phụ quốc công<br>[[Lại Sĩ]] (賴士)<br>1662 - '''1679 - 1680''' - 1732}}
{{chartFamilytree/end}}
</center>
 
== Tham khảo ==
{{tham khảo}}