Khác biệt giữa các bản “Giản công”

* Đông Tấn [[Lý Sưởng|Lương Giản công]]
* [[Bắc Ngụy]] [[Nguyên Đức|Hà Gian Giản công]]
* Bắc Ngụy [[Dương Huy|Hoằng Nông Giản công]]
* [[Bắc Chu]] [[Trưởng Tôn Sĩ Lượng|Nghĩa Môn Giản công]] (thời [[Tây Ngụy]] gọi là Phúc Tân Giản Hầu, thời Bắc Ngụy gọi là Vĩnh Ninh Giản Bá)
* Thanh triều Phụ Quốc [[Cung Giản Công]] [[Ái Tân Giác La]] [[Lộ Đạt]]
Người dùng vô danh