Khác biệt giữa các bản “Bộ Giao thông Vận tải (Việt Nam)”

* Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam
* Tổng công ty Đầu tư Phát triển và Quản lý Dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (CIPM)
 
===Các Công ty===
* Công ty Vận tải đa phương chi
* Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải Trung ương
* Công ty Dịch vụ vận tải Sài Gòn
* Công ty cổ phần Hợp tác lao động nước ngoài
* Công ty Vận tải và thuê tàu
* Công ty Vật tư vận tải và Xây dựng công trình giao thông
* Công ty Cơ khí giao thông vận tải 2
* Công ty Vật tư thiết bị và Xây dựng công trình giao thông
* Công ty Sản xuất vật liệu giao thông 2
* Công ty Xây dựng và thương mại
* Công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam
* Công ty Xuất - Nhập khẩu và hợp tác đầu tư giao thông vận tải
 
==Bộ trưởng qua các thời kỳ==
Người dùng vô danh