Khác biệt giữa các bản “Thư Thư Giác La”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
=== Thế cư Diệp Hách ===
 
* Đồ Lỗ Thập (图鲁什), Tân Bố (新布), Thư Mẫn (舒敏) thuộc [[Tương Hoàng kỳ]]<ref name=":0">{{harvnb|[[Hoằng Trú]]|2002|pp=224-225}}</ref>.
** Đồ Lỗ Thập đến quy nhà Hậu Kim vào thời kỳ đầu, được ban làm [[Tá lĩnh]], giữ chức Tiền phong Đô Thống (前锋都统). Ông chết do bị trúng tên, được [[Hoàng Thái Cực|Thanh Thái Tông]] ban cho tước hiệu "Thạc Ông Khoa La Ba Đồ Lỗ" (硕翁科罗巴图鲁).
** Cháu 4 đời là Tấn Bảo Trụ (晋保住) nhậm Ủy thự Tham lĩnh, tòng chinh [[Loạn Tam Phiên|Tam Phiên]] lập chiến công, thụ thế chức Vân kỵ úy (云骑尉)<ref name=":1">{{harvnb|[[Hoằng Trú]]|2002|pp=224}}</ref>.
* Thiện Thiện (禅禅), Ngô Nỗ Xuân (吴努春), Thạc Tắc (硕塞), Hồ Thế Bố (胡世布) thuộc [[Chính Hoàng kỳ]]<ref name=":0" />.
** Thiện Thiện đến quy hàng vào những năm Thiên Thông. Cháu nội của Thiện Thiện là Thạc Nhĩ Côn (硕尔琨) hai lần tòng chinh [[Bắc Kinh]], có công bọc hậu, là người dẫn đầu leo thành khi tấn công huyện Cực ở [[Sơn Đông]], thụ Vân kỵ úy (云骑尉), tử trận ở [[Cẩm Châu]]. Em trai của Thạc Nhĩ Côn là Nhã Nhĩ Bố Tập (雅尔布袭), lập công trong [[Trận Sơn Hải quan]], tấn phong thế chức Kỵ đô úy (骑都尉)<ref name=":1" />.
=== Thế cư Cáp Đạt ===
 
* Thản Trát Cáp (坦扎哈) thuộc [[Chính Hoàng kỳ]] [[Bao y]]<ref name=":2">{{harvnb|[[Hoằng Trú]]|2002|pp=225-226}}</ref>, đến quy hàng Hậu Kim vào những năm Thiên Thông. Con trai của Thản Trát Cáp là Khố Lạp Hải (库拉海) 8 tuổi đã đi theo [[Hoàng Thái Cực]], về sau nhậm Thượng tứ viện Đại thần, đến thời Thuận Trị thì xin về hưu vì bị bệnh về mắt, [[Thuận Trị Đế]] niệm tình ông theo Thái Tông nhiều năm mà đặc biệt tặng thế chức Kỵ đô úy<ref name=":3">{{harvnb|[[Hoằng Trú]]|2002|pp=225}}</ref>.
* Phúc Nhĩ Giai Tề (福尔佳齐) thuộc [[Chính Hồng kỳ]], đến quy hàng Hậu Kim vào thời kỳ đầu.
* Đạt Khắc Đạt Lễ (达克达礼), Ni Nhã Nhĩ Cáp (尼雅尔哈), Y Kỳ Nạp Quang Cổn (伊奇纳光衮), Sách Bái (索拜), Mãng Cát Đồ (莽吉图), Mãn Đô Lễ (满都礼), Mãn Đô Hô (满都瑚) thuộc [[Tương Lam kỳ]]<ref name=":2" />.
** Đạt Khắc Đạt Lễ, đến quy hàng Hậu Kim vào thời kỳ đầu. Cháu 5 đời của Đạt Khắc Đạt Lễ là Ngạc Hòa Nặc (鄂和诺) nhậm Hộ quân giáo, tòng chinh [[Phúc Kiến]], [[Vân Nam]], lập nhiều công lao, được ban thế chức Vân kỵ úy<ref name=":3" />.
** Ni Nhã Nhĩ Cáp đến quy hàng Hậu Kim vào thời kỳ đầu
** Tằng tôn của Ni Nhã Nhĩ Cáp là Đức Thư (德舒) nhậm Tiền phong giáo, tử trận khi tòng chinh [[Hãn quốc Chuẩn Cát Nhĩ|Chuẩn Cát Nhĩ]], được tặng Vân kỵ úy<ref name=":4">{{harvnb|[[Hoằng Trú]]|2002|pp=226}}</ref>.
 
=== Thế cư những nơi khác ===
 
* A Lễ Mật (阿礼密) thuộc [[Tương Lam kỳ]], thế cư Y Nhĩ Cáp (伊尔哈), đến quy hàng Hậu Kim vào thời kỳ đầu. Tằng tôn của A Lễ Mật là Bác Khải (博启) nhậm Lĩnh thôi, là người thứ hai leo thành khi tấn công [[Tế Nam]], được ban hiệu [[Ba Đồ Lỗ]], và Kỵ đô úy; về sau có công tòng chinh [[Tùng Sơn]], [[Hà Nam]], [[Giang Nam]] mà tấn thế chức lên Tam đẳng Khinh xa Đô úy<ref name=":4" />.
* Mục Khắc Nột (穆克讷) thuộc [[Tương Hồng kỳ]], thế cư Tây Chiêm Hòa La (西占和罗); Đô Thập Ba (都什巴) thuộc [[Chính Bạch kỳ]] và Cáp Thập Đồ (哈什图) thuộc [[Tương Bạch kỳ]], thế cư Trường Bạch sơn (长白山); Nặc Khố (诺库), Mã Nhã Lý (马雅理) và Tô Minh A (苏明阿) thuộc [[Tương Hồng kỳ]], thế cư [[Phật Thập Khố]]; Đô Thắc Hách (都忒赫) thuộc [[Chính Lam kỳ]], thế cư Trát Khố Mộc (扎库木); Pháp Đô (法都) thuộc [[Tương Lam kỳ]], thế cư Nột Yên giang (讷殷江); Vũ Thế Thái (武世泰) thuộc [[Chính Hoàng kỳ]], thế cư Ô Anh Ngạch (乌英额); Hàn Sở Hán (韩楚汉) thuộc [[Chính Bạch kỳ]], thế cư Hồ Lỗ thôn (胡鲁村); tất cả thế gia này đều có Thế chức Vân kỵ úy hoặc Kỵ đô úy<ref>{{harvnb|[[Hoằng Trú]]|2002|pp=226-228}}</ref>.
** Mục Khắc Nột, Nặc Khố, Đô Thắc Hách đều đến quy hàng Hậu Kim vào thời kỳ đầu.
** Pháp Đô cùng tộc cùng Kỳ với Khoa Ni Âm (科尼音). Con trai thứ tư của Pháp Đô là [[Giới Sơn]] (介山) thụ Kỵ đô úy, từng tham dự bình định [[Loạn Tam Phiên]], tòng chinh [[Quảng Đông]], [[Vân Nam]], lần lượt đảm nhiệm [[Thượng thư]] của ba bộ là [[Hình bộ]], [[Lại bộ]] và [[Lễ bộ]]<ref>{{harvnb|[[Hoằng Trú]]|2002|pp=228}}</ref>. Ngoài ra Tam đẳng từ Đồ Lỗ Thập cũng xuất thân từ gia tộc này<ref>{{harvnb|[[Hoằng Trú]]|2002|pp=223}}</ref>.
 
== Nhân vật lịch sử ==