Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ẩn đế”

* [[Ngũ Hồ thập lục quốc]] [[Lưu Xán|Hán Triệu Ẩn Đế]]
* [[Ngũ đại thập quốc]] [[Hậu Hán Ẩn Đế]]
* [[Ngũ đại thập quốc]] [[Mạnh Sưởng (Hậu Thục)|Hậu Thục Ẩn Đế]] (có các thụy hiệu khác là [[Minh Hiếu Đế]] và [[Cung Hiếu Vương]], có thời kỳ bị giáng làm TànTần Cung [[Hiếu Công]], đôi khi được gọi là [[Hậu Chủ]])
 
==Xem thêm==
Người dùng vô danh