Khác biệt giữa các bản “Lâm Tắc Từ”

[[Ngày Quốc tế chống lạm dụng và buôn bán trái phép ma túy]] được Liên hợp quốc tổ chức hàng năm vào ngày 26 tháng 6 kể từ năm 1989, nó được lấy theo ngày Lâm Tắc Từ tổ chức tiêu hủy 2 vạn thùng thuốc phiện tịch thu của Anh - Mỹ tại Quảng Đông.
 
Hiện nay, ông được nhân dân Trung Quốc coi là nhân vật trung tâm trong cuộc chiến chống [[thuốc phiện]] để bảo vệ nòi giống dân tộc, là vị quan tài đức song toàn, giàu lòng yêu nước, thanh liêm chính trực và là anh hùng dân tộc của nhân dân Trung Hoa.
 
== Xem thêm ==