Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Điệu vương”

* [[Lưu Tống|Tiền Tống]] [[Lưu Cẩn (Nam Bắc triều)|Trường Sa Điệu vương]]
* [[Bắc Tề]] Tế Nam Mẫn Điệu Vương Cao Ân (trước đó từng làm Mẫn Điệu Đế, sau bị phế truất nên sử sách thường gọi là [[Bắc Tề Phế Đế]])
* Tùy triều [[Dương Tịnh|Đạo Điệu vương]]
* [[Nhà Đường|Đường triều]] [[Lý Nguyên Hanh|Phong Điệu vương]]
* Đường triều [[Lý Ảm|Thục Điệu Vương]] (hoặc Lương Điệu Vương và Phù Lăng Điệu quận vương)
Người dùng vô danh