Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Điệu vương”

 
==Thụy hiệu==
*# [[Dương Giáp|Thương Điệu Vương]]
*# [[Xuân Thu]] [[Chu Điệu Vương]]
*# [[Đông Chu]] [[Sở Điệu Vương]]
*# [[Đông Hán]] [[Lưu Quảng (Tế Nam vương)|Tế Nam Điệu vương]]
*# Đông Hán [[Lưu Trường (Tế Âm vương)|Tế Âm Điệu vương]]
*# Đông Hán [[Lưu Toàn|Bình Xuân Điệu vương]]
*# [[Thục Hán]] [[Lưu Lý|An Bình Điệu vương]] (hoặc Lương Điệu Vương)
* [[Tam Quốc]]# [[Tào Ngụy]] [[Tào Ngang|Phong Điệu Vương]] (truy phong, có thụy hiệu khác là [[Mẫn Vương]], thụy hiệu trước kia chỉ là [[Điệu Công]])
*# [[Tào Ngụy]] [[Tào Nhuy|Bắc Hải Điệu vương]]
*# Tào Ngụy [[Tào Cống|Thanh Hà Điệu vương]]
*# [[Tây Tấn]] [[Tư Mã Quỹ|Bì Lăng Điệu vương]] (truy phong)
*# Tây Tấn [[Tư Mã Tu Chi|Cối Kê Điệu vương]]
*# Tây Tấn Tần Điệu vương [[Tư Mã Úc (Tần vương)|Tư Mã Úc]]
*# Đông Tấn Lang Nha Điệu vương [[Tư Mã Hoán]] (thời Tây Tấn gọi là Hiển Nghĩa [[Điệu Hầu]])
*# [[Tiền Yên]] [[Mộ Dung Ôn|Nhạc Lãng Điệu vương]] (hoặc Đái Phương Điệu vương)
*# [[Lưu Tống|Tiền Tống]] [[Lưu Cẩn (Nam Bắc triều)|Trường Sa Điệu vương]]
*# [[Bắc Tề]] Tế Nam Mẫn Điệu Vương Cao Ân (trước đó từng làm Mẫn Điệu Đế, sau bị phế truất nên sử sách thường gọi là [[Bắc Tề Phế Đế]])
*# Tùy triều [[Dương Tịnh|Đạo Điệu vương]]
*# [[Nhà Đường|Đường triều]] [[Lý Nguyên Hanh|Phong Điệu vương]]
*# Đường triều [[Lý Ảm|Thục Điệu Vương]] (hoặc Lương Điệu Vương và Phù Lăng Điệu quận vương)
*# Đường triều [[Lý Nhất|Hạ Điệu Vương]]
*# Đường triều [[Lý Hiếu|Nguyên Điệu vương]]
*# [[Bắc Tống]] Ngụy Điệu vương (hoặc Tần Điệu Vương, Tề Điệu Vương hoặc Phù Điệu Vương) [[Triệu Đình Mĩ]] (có giai đoạn bị giáng xuống làm Phù Lăng Điệu Công)
*# [[Nhà Minh|Minh triều]] [[Chu Doãn Thông|Ngô Điệu vương]]
*# Minh triều Lỗ Điệu Vương [[Chu Doãn Kiên]] (do nhà [[Nam Minh]] truy tôn, còn gọi là Hành [[Mẫn Vương]])
*# Minh triều Lỗ Điệu Vương [[Chu Kiện Dặc]] (truy tôn, trước gọi là Lỗ thế tôn)
*# Minh triều [[Chu Kiến Thuần|Hứa Điệu vương]]
*# Minh triều [[Chu Hậu Vĩ|Uý Điệu vương]]
*# Minh triều [[Chu Dực Linh|Tĩnh Điệu vương]]
*# Minh triều [[Chu Từ Chiếu|Vĩnh Điệu vương]]
*# Minh triều [[Chu Từ Vĩ|Phù Điệu vương]]
# Thanh triều [[Bảo Thụ|Dụ Điệu thân vương]] (truy phong, trước gọi là Phụ Quốc Điệu Công)
*# [[Triều Tiên Duệ Tông|Triều Tiên Tương Điệu Vương]] (gọi tắt theo thụy hiệu dài Tương Điệu Khâm Văn Thánh Vũ Ý Nhân Chiêu [[Hiếu Đại Vương]])
 
==Tước hiệu==
Người dùng vô danh