Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lương vương”

#Lương Vương là tước phong của [[Tư Mã Dung]] thời Tây Tấn, truyền được 7 đời thì bị diệt vong.
#Lương Vương là tước phong của [[Lưu Hòa (Hán Triệu)|Lưu Hòa]] nhà [[Hán Triệu]] trước khi làm [[hoàng đế]].
#Lương Vương là tước phong của [[Lý Ảm]] đời nhà Đường, sau đó được cải phong là Thục Vương, có thời gian bị giáng xuống là Lăng Điệu quận vương.
#Lương Vương là tước phong của [[Lý Trung (nhà Đường)|Lý Trung]] thời [[nhà Đường]].
#Lương Vương là tước phong của [[Võ Tam Tư]] thời [[Vũ Chu]].
Người dùng vô danh