Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Toàn Chân thất tử”

Trong tác phẩm [[Anh hùng xạ điêu]] và [[Thần điêu hiệp lữ]], Kim Dung đã xây dựng Toàn Chân thất tử là đệ tử của người đứng đâu [[Thiên hạ ngũ tuyệt|Võ lâm ngũ bá]], Trung Thần Thông [[Vương Trùng Dương]], tổ sư Toàn Chân giáo dựa trên những dữ kiện lịch sử và có thêm các tình tiết hư cấu. Trong đó thứ tự của Toàn Chân thất tử có sự khác biệt:
# Đan Dương tử [[Mã Ngọc]]
# Trường Xuân tử [[Khâu Xứ Cơ]] là giáo chủ đời thứ 2 của Toàn Chân giáo
# Trường Chân tử [[Vương Xứ Nhất]]
# Trường Sinh tử [[Lưu Xứ Huyền]]