Khác biệt giữa các bản “Toàn Chân thất tử”

# Trường Xuân tử [[Khâu Xứ Cơ]] là chưởng giáo thứ ba sau khi Mã Ngọc mất vì bệnh
# Ngọc Dương tử [[Vương Xứ Nhất]]
# Trường Sinh tử [[Lưu Xứ Huyền]]
# Trường Chân tử [[Đàm Xứ Đoan]]
# Trường Sinh tử [[Lưu Xứ Huyền]]
# Quảng Ninh tử [[Hác Đại Thông]]
# Thanh Tịnh tản nhân [[Tôn Bất Nhị]]