Hung1000123

Gia nhập ngày 24 tháng 8 năm 2020
không có tóm lược sửa đổi
Là một Thành viên của Wikipedia, tham gia ngày 24/08/2020, đang hướng đến mục tiêu có 1000 lượt chỉnh sửa
{{Bản mẫu:Thành viên Wikipedia/Thành viên tự xác nhận}}sinh ngày 01/08/2007 cố vấn là ...?
168

lần sửa đổi