Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phản ứng trao đổi”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
:: 2 AgNO<sub>3</sub> + CuCl<sub>2</sub> &rarr; 2 AgCl (kết tủa) + Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>
::BaS + Na2CO3 &rarr; BaCO3 (kết tủa) + Na2S
==Tham khảo==
 
{{sơ khai hoá học}}
Số oxi hóa là gì ?!!
110

lần sửa đổi