Khác biệt giữa các bản “Khánh Xương”

không có tóm lược sửa đổi
Đơn vị hành chính của huyện Khánh Xương gồm 24 xã: Diên An, Diên Bình, Diên Điền, Diên Hòa, Diên Lạc, Diên Lâm, Diên Lộc, Diên Phú, Diên Phước, Diên Sơn, Diên Tân, Diên Thạnh, Diên Thọ, Diên Thủy, Diên Toàn, Suối Cát, Suối Hiệp, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Lương, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Phương, Vĩnh Thái, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Trung.
 
Ngày [[10 tháng 3]] năm [[1977]], huyện Khánh Xương được hợp nhất với huyện Khánh Vĩnh thành huyện [[Diên Khánh]]. Riêng 7 xã: Vĩnh Thái, Vĩnh Thanh, Vĩnh Trung, Vĩnh Lương, Vĩnh Phương, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Ngọc sáp nhập vào [[Nha Trang|thị xã Nha Trang]] và chuyển thành [[Nha Trang|thành phố Nha Trang]].
 
==Chú thích==