Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Toàn Chân thất tử”

# Quảng Ninh tử [[Hác Đại Thông]]
# Thanh Tịnh tản nhân [[Tôn Bất Nhị]]
7 người đến giữagần cuối bộ Thần Điêu Hiệp Lữ chỉ còn 5. Quyền chưởng môn giao lại tạm thời cho 2 đồ đệ của Khâu Xứ Cơ là Chí Bình và Chí Kính.
 
== Phim ảnh ==