Khác biệt giữa các bản “Hữu Lũng”

 
3- Sông Róng (sông Trung): Từ Thái Nguyên chảy qua núi đá thuộc vòng cung Bắc Sơn đến Na Hoa thì đổ vào sông Thương
 
Sông Róng (sông Trung) có các suối đổ vào:
 
a- Suối Luộc chảy trong lòng hầm đất đến làng Nỷ thì đổ vào sông
 
b- Suối Đầu Rồng: Chảy ngầm qua đèo Váo
 
c- Suối Thục
 
d- Suối Làng Hét