Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Kỷ Đệ Tứ”

không có tóm lược sửa đổi
| 0.0042
|-
| style="background-color: {{period color|northgrippian}};" | [[Tầng Northgrippia |Northgrippia]]
| 0.0042
| 0.0082
|-
| style="background-color: {{period color|greenlandian}};" | [[Tầng Greenlandia |Greenlandia]]
| 0.0082
| 0.0117
| 0.129
|-
| style="background-color: {{period color|ionian}};" | [[Tầng Chibania|Chibania hay 'Giữa']]
| 0.129
| 0.774
| 1.80
|-
| style="background-color: {{period color|gelasian}};" | [[Tầng Gelasia |Gelasia]]
| 1.80
| 2.58
| style="background-color: {{period color|neogene}};"|<small>[[Neogen]]</small>
| style="background-color: {{period color|pliocene}};"|<small>[[Pliocen]]</small>
| style="background-color: rgb(254,250,200);"|<small>[[Tầng Piacenzia |Piacenzia]]</small>
| 2.58
| 3.60