Khác biệt giữa các bản “Điện li”

Là chất mà khi tan trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li hoàn toàn ra ion. Các chất điện li mạnh có α = 1
 
*Dung dịch bazơ tan: [[Kali hiđroxit|KOH]], [[Natri hiđroxit|NaOH]], [[Canxi hydroxit|Ca(OH)<sub>2</sub>]], [[Bari hydroxit|Ba(OH)<sub>2</sub>]],...
*Dung dịch các axit mạnh: [[Axit nitric|HNO<sub>3</sub>]], [[Axit clohydric|HCl]], [[Hydro iotua|HI]],...
*Một số muối: [[Natri clorua|NaCl]], [[Natri nitrat|NaNO<sub>3</sub>]], [[Kali bromua|KBr]],...