Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Điện thế”

đo bằng [[Volt]] (viết tắt là V).
==Điện thế của dẩn điện==
===Điện tích điểm===
:<math>V = K \frac{Q}{r}</math>
===Tụ điện===
Với một tụ điện tạo từ 2 bề mặt song song với nhau
:<math>V = E l = \frac{W}{Q}</math>
===Điện trở===
Với một điện trở tạo từ một cộng dây thẳng dẩn điện
Người dùng vô danh