Khác biệt giữa các bản “Rap Việt (mùa 1)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
| style="background: ;text-align:center;" |<br>()
| style="background: ;text-align:center;" |<br>()
|{{n/a}}
| colspan="2" rowspan="4" bgcolor=#eee |Không thể sử dụng
|
|-
|2
| style="background: ;text-align:center;" |Sơn Tinh, Thủ Tinh <br>《》<br> (Truyền thuyết Việt Nam)
| style="background: ;text-align:center;" |Lã Thành Long (Rtee)<br>()
| style="background: ;text-align:center;" |<br>()
| style="background: ;text-align:center;" |<br>()
|{{n/a}}
|
|-
| style="background: ;text-align:center;" |<br>()
| style="background: ;text-align:center;" |<br>()
| style="background: ;text-align:center;" |<br>()
|{{n/a}}
|
|-
! rowspan="3" |Binz
| bgcolor="Gold" |Nguyễn Anh Vũ (Yuno Bigboy)
|Nguyễn Tiến Thành (Thành Draw) (Hustlang)
|Phạm Hoàng Hải (16 Typh)
|Lã Thành Long (Rtee)
|bgcolor="#808080" |
|-
|Lã Thành Long (Rtee)
|Nguyễn Phạm Huy Hoàng (Hành OR)
| bgcolor="Lime" |
|bgcolor="#808080" |
|-
| bgcolor="#dbbba4" |<s> Trần Tiến (Ricky Star) (OTD) <s>
| colspan="2" bgcolor="lightgrey" |
|bgcolor="#808080" |