Khác biệt giữa các bản “Vũ đế”

# Ngũ Hồ thập lục quốc [[Hách Liên Xương|Hạ Đức Vũ Đế]]
# Ngũ Hồ thập lục quốc [[Hách Liên Định|Hạ Bình Vũ Đế]]
# Bắc triều [[Bắc Ngụy Đạo Vũ Đế]] (dưới thời [[Hậu Yên]] chỉ gọi là Đại Đạo Vũ Vương hoặc Ngụy Đạo Vũ Vương)
# Bắc triều [[Bắc Ngụy Thái Vũ Đế]]
# Nam triều [[Lưu Tống Vũ Đế|Tiền Tống Vũ Đế]]
Người dùng vô danh