Khác biệt giữa các bản “Danh sách người đoạt giải Nobel Vật lý”

không có tóm lược sửa đổi
|-
!width=40px |<center> Năm </center>
!width=170px |<center> Hình </center>
!width=150px |<center> Tên </center>
!width=120px |<center> Quốc gia </center>
|-
!width=40px |<center> Năm </center>
!width=170px |<center> Hình </center>
!width=150px |<center> Tên </center>
!width=120px |<center> Quốc gia </center>
|-
!width=40px |<center> Năm </center>
!width=170px |<center> Hình </center>
!width=150px |<center> Tên </center>
!width=120px |<center> Quốc gia </center>
|-
!width=40px |<center> Năm </center>
!width=170px |<center> Hình </center>
!width=150px |<center> Tên </center>
!width=120px |<center> Quốc gia </center>
|-
!width=40px |<center> Năm </center>
!width=170px |<center> Hình </center>
!width=150px |<center> Tên </center>
!width=120px |<center> Quốc gia </center>
|-
!width=40px |<center> Năm </center>
!width=170px |<center> Hình </center>
!width=150px |<center> Tên </center>
!width=120px |<center> Quốc gia </center>
|-
!width=40px |<center> Năm </center>
!width=170px |<center> Hình </center>
!width=150px |<center> Tên </center>
!width=120px |<center> Quốc gia </center>
|-
!width=40px |<center> Năm </center>
!width=170px |<center> Hình </center>
!width=150px |<center> Tên </center>
!width=120px |<center> Quốc gia </center>
|-
!width=40px |<center> Năm </center>
!width=170px |<center> Hình </center>
!width=150px |<center> Tên </center>
!width=120px |<center> Quốc gia </center>
|-
!width=40px |<center> Năm </center>
!width=170px |<center> Hình </center>
!width=150px |<center> Tên </center>
!width=120px |<center> Quốc gia </center>
|-
!width=40px |<center> Năm </center>
!width=170px |<center> Hình </center>
!width=150px |<center> Tên </center>
!width=120px |<center> Quốc gia </center>
|-
!width=40px |<center> Năm </center>
!width=170px |<center> Hình </center>
!width=150px |<center> Tên </center>
!width=120px |<center> Quốc gia </center>
|-
!width=40px |<center> Năm </center>
!width=170px |<center> Hình </center>
!width=150px |<center> Tên </center>
!width=120px |<center> Quốc gia </center>