Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Kế hoạch 5 năm 1961–1965 (Việt Nam)”

Trong ''giao thông vận tải'', mở rộng các mạng lưới đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển được xây dựng, củng cố, hoàn thiện, đã phục vụ đắc lực cho yêu cầu giao lưu kinh tế và củng cố quốc phòng.
 
===Văn hóa - Giáo dục - Y tế===
Các ngành ''văn hóa'', ''giáo dục'', ''y tế'' có bước phát triển và tiến bộ đáng kể. Vấn đề văn hóa - tư tưởng, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa được đặc biệt coi trọng. Được sự hỗ trợ kĩ thuật và chuyên môn từ [[Liên Xô]], [[Trung Quốc]] và [[hệ thống xã hội chủ nghĩa|các nước Xã hội chủ nghĩa]] nên đạt nhiều thành tựu.