Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Kế hoạch 5 năm 1961–1965 (Việt Nam)”

|||[[Hồ Chí Minh]]}}
==Hạn chế và khó khăn==
 
Kế hoạch Nhà nước 5 năm (1961 – 1965) vấp phải một số sai lầm khuyết điểm chủ yếu do tư tưởng chủ quan nóng vội, giáo điều thể hiện rõ nhất qua việc đề ra phương châm tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên [[chủ nghĩa xã hội]], đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu quá cao, không tính đến khá năng thực hiện và điều kiện cụ thể của đất nước.
 
==Ngừng trệ==