Khác biệt giữa các bản “Blackpink”

Đã lùi lại sửa đổi 63949330 của Marie Gulleya (thảo luận)
(Đã lùi lại sửa đổi 63949330 của Marie Gulleya (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
| rr = Beullaek Pingkeu
| mr = Pŭllaek P'ingk'ŭ
| logowidth = 30px
| img = Black Pink logo (2).png
| caption = Logo chính thức
}}
{{Contains Korean text}}