Khác biệt giữa các bản “Nhà hàng Piwnica Świdnicka”

Tạo với bản dịch của trang “Schweidnitzer Keller
(Tạo với bản dịch của trang “Schweidnitzer Keller”)
Thẻ: Biên dịch nội dung ContentTranslation2 Campaign external machine translation Người dùng thiếu kinh nghiệm thêm nội dung lớn
(Không có sự khác biệt)
96

lần sửa đổi