Khác biệt giữa các bản “Cao Tổ”

Thẻ: Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
*[[Thạch Lặc|Hậu Triệu Cao Tổ]] (319-333)
*[[Thác Bạt Thập Dực Kiền|Đại Cao Tổ]] (338-376)
*[[Phù Kiện|Tiền Tần Cao Tổ]] (350-355) còn có miếu hiệu khác là [[Thế Tông]]
*[[Mộ Dung Hối|Tiền Yên Cao Tổ]] (do [[Mộ Dung Hoảng|Tiền Yên Thái Tổ]] truy tôn)
*[[Khất Phục Càn Quy|Tây Tần Cao Tổ]] (388-400) và (409-412)
Người dùng vô danh