Khác biệt giữa các bản “Vũ đế”

 
# Tây Hán [[Sô Dư Thiện|Đông Việt Vũ Đế]]
# Tây [[Hán Vũ Đế]] (thụy hiệu thật là [[Hiếu Vũ Đế]], sử sách thường gọi tắt là Hán Vũ Đế)
# [[Tam Quốc]] [[Tào Tháo|Ngụy Vũ Đế]] (truy tôn, thụy hiệu thật là [[Vũ Vương]], trước đây từng làm Ngụy Vũ Công, trước nữa gọi là Vũ Bình Vũ Hầu)
# Tây [[Tấn Vũ Đế]]
# [[Đông Tấn]] [[Hoàn Ôn|Sở Tuyên Vũ Đế]] (truy tôn, thụy hiệu thật là [[Tuyên Vũ Vương]])
Người dùng vô danh