Khác biệt giữa các bản “Đệ Nhất Cộng hòa (Việt Nam Cộng hòa)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
==Chú thích==
{{Tham khảo|2}}
==Tham khảo==
*Demery, Monique Brinson. ''Finding the Dragon Lady''. New York: Public Affairs, 2013.
*Dommen, Arthur. ''The Indochinese Experience of the French and the Americans, Nationalism and Communism in Cambodia, Laos, and Vietnam''. Bloomington, IN: Đại học Indiana Press, 2001.
*Goodman, Allan E. ''Politics in War''. Cambridge, MA: Harvard Univerity Press, 1973.
*Hoàng Cơ Thụy. ''Việt sử khảo luận''. Paris: Nam Á, 2002.
*Huỳnh Văn Lang. "Đệ nhứt Cộng hòa của Miền Nam." ''Khởi Hành'' Năm XIV, số 157. Midway City, CA: 2009.
*Keesing's Research Report. ''South Vietnam, A Political History 1954-1970''. New York: Charles Scribner's Sons, 1970.
*Lê Xuân Khoa. ''Việt Nam 1945-1995, Tập I''. Bethesda, MD: Tiên Rồng, 2004.
*Masur, Matthew B. "Hearts and Minds: Cultural Nation-building in South Vietnam, 1954-1963." Ohio State University, 2004.
*Nguyễn Văn Lục. ''Lịch sử còn đó''. Garden Grove, CA: Tân Văn, 2008.
*Penniman, Howard R. ''Elections in South Vietnam''. Stanford, CA: Hoover Institution on War, Revolution and Peace, 1972.
*Phạm Thăng. ''Tiền tệ Việt Nam''. ?: Phạm Thăng, 1995.
*Po Dharma. ''Champaka 7: Từ Mặt trận FLM đến phong trào FULRO''. San Jose, CA: Office International of Champa, 2007.
*Press and Information Office. Embassy of the Republic of Viet-Nam. ''News from Viet-Nam''. Vol 10, No 10. Washington, DC: October, 1961.
*Press and Information Office. Embassy of the Republic of Viet-Nam. ''News from Viet-Nam''. Vol 10, No 11. Washington, DC: December, 1961.
*Smith, Harvey et al. ''Area Handbook for South Vietnam''. Washington, DC: US Government Printing Office, 1967.
 
== Liên kết ==