Khác biệt giữa các bản “C Sharp (ngôn ngữ lập trình)”

Cập nhật thêm các tính năng mới cho C# 7.3
n (Cocacolakogas đã đổi C♯ (ngôn ngữ lập trình) thành C Sharp (ngôn ngữ lập trình) qua đổi hướng: theo đúng tiếng Anh)
(Cập nhật thêm các tính năng mới cho C# 7.3)
* Tên các phần tử tuple được nội suy
 
==== C# 7.2<ref name=":0">https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/whats-new/csharp-7-2</ref> ====
* Reference ngữ nghĩa với các loại giá trị
* Các đối số được đặt tên không có đuôi
* Giới hạn truy cập private protected cho các field
[https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/whats-new/csharp-7 C# 7.3]<ref name=":0" />
* Tuple hỗ trợ toán tử == và !=
* Quá tải phương thức in.
* Mở rộng các biến biểu thức trong trình khởi tạo.
*Đính kèm attribute vào trường sao lưu cho các thuộc tính được triiển khai tự động
 
==.NET Framework ==
Người dùng vô danh