Khác biệt giữa các bản “C Sharp (ngôn ngữ lập trình)”

Thêm ứng dụng của C#
(→‎C# 7.2[18]: C# 8.0[18], C# 9.0[18])
(Thêm ứng dụng của C#)
* Ngôn ngữ sẽ được thiết kế để phù hợp với việc viết các ứng dụng cho cả hai hệ thống: hosted và [[Hệ thống nhúng|nhúng]], từ các phần mềm quy mô lớn, đến các phần mềm chỉ có các chức năng đơn giản.
* Mặc dù các ứng dụng C# có tính kinh tế đối với các yêu cầu về bộ nhớ và chế độ xử lý, ngôn ngữ này không cạnh tranh trực tiếp về hiệu năng và kích thước đối với ngôn ngữ [[C (ngôn ngữ lập trình)|C]] hoặc [[Hợp ngữ|assembly]].
 
== Ứng dụng của C# ==
* Phát triển web (.NET MVC, .NET core, Blazor,)
*Phát triển desktop app (Winform, WPF, UWP, Mono, Uno..)
*Phát triển game (Unity, Monogame, Godot, Stride..)
*Phát triển mobile app (Xamarin)
*Phát triển đám mây (Azure)
*Học máy và trí tuệ nhân tạo (ML.Net, TensorFlow, csiSharp..)
*Microservices and containers
*Internet of thing (IoT)
 
== Đặc điểm ngôn ngữ ==
* Tên các phần tử tuple được nội suy
 
==== [https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/whats-new/csharp-7 C# 7.2]<ref name=":0" group="19">https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/whats-new/csharp-98</ref> ====
* Reference ngữ nghĩa với các loại giá trị
* Các đối số được đặt tên không có đuôi
*Giới hạn truy cập private protected cho các field
[https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/whats-new/csharp-7 C# 7.3]<ref name=":0" group="19" />
* Tuple hỗ trợ toán tử == và !=
* Quá tải phương thức in.
* Mở rộng các biến biểu thức trong trình khởi tạo.
*Đính kèm attribute vào trường sao lưu cho các thuộc tính được triiển khai tự động.
[https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/whats-new/csharp-8 C# 8.0]<ref name=":0" group="19" /> Hỗ trợ trong .NET Core 3.0 và .NET Standard 2.1 trở lên
* Kiểu tham chiếu nullable (Nullable reference types)
*Hỗ trợ biến thành viên chỉ đọc cho struct (Readonly Members)
*Stackalloc in nested expressions
*Enhancement of interpolated verbatim strings
[https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/whats-new/csharp-9 C# 9.0]<ref name=":0" group="19" /> Hỗ trợ trong .NET 5.0 trở lên
* Bản ghi (Record)
*Thuộc tính bất biến (Init only setters
Người dùng vô danh