Khác biệt giữa các bản “C Sharp (ngôn ngữ lập trình)”

sua chinh ta
(sua chinh ta)
*Phát triển đám mây ([https://azure.microsoft.com/en-us/ Azure])
*Học máy và trí tuệ nhân tạo ([https://dotnet.microsoft.com/apps/machinelearning-ai/ml-dotnet ML.Net], TensorFlow, csiSharp..)
*Phát triển thực tế ảo (VR) và thực tê tăng cường(AR) (HoloLens)
*Microservices and containers
*Internet of thing (IoT)
* C# là ngôn ngữ đơn giản, mạnh mẽ
**C# được dựng trên nền tảng C++ và Java, ảnh hưởng bởi Delphi, VisualBasic nên ngôn ngữ C# được thừa hưởng các ưu điểm vào laọi bỏ các yếu điểm của các ngôn ngữ trên, vì vậy khá đơn giản, đồng thời loại bỏ các cú pháp dư thừa và thêm vào đó các cú pháp cải tiến hơn
**C# là [[Ngôn ngữ lập trình bậc cao#:~:text=Trong%20khoa%20h%E1%BB%8Dc%20m%C3%A1y%20t%C3%ADnh,chi%20ti%E1%BA%BFt%20c%E1%BB%A7a%20m%C3%A1y%20t%C3%ADnh.|ngôn ngữ lâp trình bậc cao]] vì vậy nó '''dễ dàng tiếp cận''''''phù hợp cho người mới bắt đầu hochọc''', ví dụ câu lệnh kinh điển dành cho người mới băt đầu hoc là in ra dòng chữ "Hello world", với C# ta chỉ cẩn 1 câu lệnh: '''System.Console.WriteLine("Hello world");'''
*C# là ngôn ngữ đa năng và hiện đại
**C# phù hợp cho việc phát triển trong thời đại 4.0, bao gồm việc phát triển web, mobile app, game, học máy và trí tuệ nhân tạo, phát triển đám mây, IoT, microservices...
Người dùng vô danh