Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Danh sách huân chương, huy chương, kỷ niệm chương Trung Quốc”