Khác biệt giữa các bản “Ý thức xã hội”

Thẻ: Soạn thảo trực quan Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
 
* ''Tính giai cấp'', trong xã hội có giai cấp, ý thức xã hội luôn mang tính giai cấp, nó thể hiện chủ yếu ở hệ tư tưởng.
*''Tính dân tộc, c''ác giai cấp trong cùng một dân tộc luôn chịu sự tác động của một số yếu tố chung (điều kiện tự nhiên, lịch sử…), do đó thể hiện tập trung ở tâm lý xã hội.