Khác biệt giữa các bản “Ý thức xã hội”

Đã lùi lại sửa đổi 64046152 của Nunt123 (thảo luận)
(Đã lùi lại sửa đổi 64046197 của Nunt123 (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
(Đã lùi lại sửa đổi 64046152 của Nunt123 (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
{{đang viết}}
'''Ý thức xã hội''' ([[Triết học Marx-Lenin|Triết học Mác-Lênin]]) thuộc lĩnh vực tinh thần của đời sống xã hội bao gồm những tư tưởng, quan điểm, tình cảm, tâm trạng, thói quen, phong tục, tập quán, truyền thống… của cộng đồng xã hội được nảy sinh từ [[Tồn tại xã hội]] và phản ánh Tồn tại xã hội trong từng giai đoạn lịch sử nhất định. Ý thức xã hội chỉ là một bộ phận của đời sống tinh thần.
 
== Tồn tại xã hội ==